Premis Full

Premis Full

Premis FULL d'Investigació i Difusió de la lectura 2022

FULL Fundació pel Llibre i la Lectura és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius potenciar la realització de treballs d’investigació, principalment TFM (Treballs final de màster) o TFP (Treball final de postgrau), la publicació d’articles d’investigació en revistes d’impacte científic i també la publicació de treballs de divulgació que aborden de forma directa o indirecta el foment lector, el món del llibre i la seua història o la formació lectora i literària.

Aquesta convocatòria és un mecanisme de reconeixement i visualització dels treballs de recerca com també dels treballs de divulgació que aborden aquesta matèria i té com a objectiu fomentar l’esperit investigador mitjançant la concessió d’un premi als treballs final de màster o de postgrau, la publicació d’articles d’investigació en revistes especialitzades i la publicació de treballs de divulgació.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

1-Objectiu de la convocatòria

La convocatòria té quatre objectius:

  • Fomentar la transferència de coneixements a través de la generació de materials d’investigació i de reflexió, fruit de TFP o de TFM de l’alumnat i els seus tutors de universitats públiques espanyoles.
  • Reconèixer públicament l’alumnat i els seus tutors que realitzen treballs sobre la temàtica descrita.
  • Recopilar treballs de fi de màster o de postgrau amb l’objectiu d’incorporar-los a la Biblioteca Virtual FULL sobre la Lectura.
  • Impulsar la recerca al voltant del tema del món del llibre i la seua història, l’educació lectora i literària i el foment lector.

2- Temàtica

Les propostes que es presenten s’han d’abordar de manera explícita o dins d’un marc més ampli del foment lector, el món del llibre i la seua història o la formació lectora i literària.

3- Persones destinatàries i propostes

Modalitat A)

Estudiants matriculats en universitats públiques espanyoles i els seus tutors: La o les persones autores d’un TFP o TFM i els seus tutors/res corresponent a algun dels plans de títols oferts per qualsevol de les universitats públiques espanyoles que presenten una proposta teòrica-pràctica o d’intervenció.

Els treballs poden estar redactats en català, castellà o anglés.

El TFM o TFP poden haver estat defensats i tenir la seua la qualificació des de l’1 de gener de 2019 i el 25 de juliol de 2021.

Modalitat B)

Personal docent i investigador de les universitats públiques espanyoles. Un mateix autor/a podrà presentar un màxim de dos articles.

Els articles publicats en revistes d’impacte científic han d’estar publicats entre l’1 de gener de 2019 i el 25 de juliol de 2021.

Els articles han de tenir una extensió mínima de 5.000 paraules i una extensió màxima de 12.000 paraules.

Els treballs poden estar redactats en català, castellà o anglés.

Modalitat C)

Es concedeix al millor text de divulgació publicat en qualsevol diari, revista, web, blog o llibre sobre la temàtica referida.

Es valorarà els articles publicats en el període de temps entre l’1 de gener de 2019 i el 25 de juliol de 2021.

Podrà presentar-se qualsevol autor/a de qualsevol banda del món. Un mateix autor/a podrà presentar un màxim de dos articles.

Els articles han de tenir una extensió màxima de 1.000 paraules.

Els textos han d’estar escrits en català, castellà o anglés.

4- Forma de presentació.

Per a presentar les obres s’haurà d’emplenar el formulari d’inscripció, disponible en www.fundaciofull.com, omplir tots els camps requerits i adjuntar la documentació requerida en cada modalitat.

  • Modalitat a): còpia de la matrícula del treball, certificat de la qualificació obtinguda, autorització del tutor/a del treball i un exemplar en PDF de l’obra.
  • Modalitats b) i c): currículum de l’autor/a i l’article o text que opta al premi en PDF.

5- Reconeixements

Un premi dotat amb 1.200 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a del treball final de màster o de postgrau.

Un premi al tutor/a del treball guardonat dotat amb 700 euros i diploma de reconeixement del mèrit del treball. Els participants poden estar tutelats per un o per diversos professors universitaris o científics del CSIC o Organismes Públics d’investigació sense que això implique un augment en la dotació del premi.

Un premi dotat amb 1.200 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a de l’article publicat en revistes especialitzades.

Un premi dotat amb 700 euros i diploma de reconeixement del mèrit a l’autor/a del text de divulgació publicat en qualsevol diari, revista web, blog o llibre.

En cap dels casos, la co-autoria del text implica un augment en la dotació del premi.

6- Composició i resolució del jurat

El jurat estarà format per investigadors, professorat universitari i professionals experts en la temàtica descrita. La resolució del jurat serà inapel·lable.

Podrà declarar-se desert o proposar divisió de reconeixements, si la qualitat dels treballs ho justifica a judici del jurat. També s’hi podrà seleccionar diversos treballs amb l’objectiu de concedir-los una menció especial.

7- Termini i lloc de presentació

Des del l’1 de gener de 2022 fins al 25 de juliol de 2022 a les 23.59h a través d’aquest  formulari

8- Lliurament de premis

Els premis es comunicaran als guanyadors durant el mes d’octubre de 2022.

9- Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual de les propostes presentades correspon als seus autors/es que accepten la cessió gratuïta a l’entitat organitzadora dels drets de reproducció, traducció, distribució, comunicació pública i transformació amb llicència Creative Commons sempre que les seues propostes siguen reconegudes pel jurat.

Les persones participants garanteixen l’originalitat de les seues propostes, aportades voluntàriament, i que aquestes no infringeixen drets a terceres persones, sent-hi responsables i indemnitzant les primeres, si cal, per les infraccions causades o que puguen causar tant a tercers com a l’entitat responsable de la convocatòria.

10 – Acceptació de les bases

La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

DESCARREGAR BASES PREMIS-VALENCIÀ

DESCARGAR BASES PREMIOS-CASTELLANO

Premiats

2021

Premiats pel treball final de màster o final de postgrau sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article publicat en revista científica sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article de divulgació sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

2019

Premiats pel treball final de màster o final de postgrau sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article publicat en revista científica sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article de divulgació sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

2018

Premiats pel treball final de màster o final de postgrau sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article publicat en revista científica sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.

Premiats per l’elaboració d’un article de divulgació sobre foment lector, món del llibre i la seua història o formació lectora.